Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Yrityksen (Karllundin Kivinavetta) palveluita.

Rekisterin ylläpitäjä

Karllund (Karllundin Kivinavetta),Y-tunnus 1115686-0

Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja muodostaa tässä tietosuojaselosteessa kuvatun Yrityksen.

Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

 • Marjukka Lauhkonen
 • Puhelinnumero: 040 559 4858
 • Sähköpostiosoite: marjukka.lauhkonen@gmail.com
 • Osoite: Kurisjärventie 626, 37800 Akaa

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Asiakasrekisteriin kerätään yrityksen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakassuhteen luomiseksi ja yhteydenpitoon.

Rekisteriin kerätään asiakkaan tilavarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Yritys ei käytä asiakasrekisterin tietoja suoramarkkinointiin. Asiakkaan varauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään sähköpostiviestin tai puhelun yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet

Lisäksi Yritys voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee tilavarauksen (puhelu tai sähköposti) tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yritykselle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle parhaiten soveltuvat järjestelyt ja tarjoilut sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Edellä sanotun lisäksi Yritys voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Yritys varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin suojaus

Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Yrityksen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän mahdollisilla työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kaikki Yrityksen nimissä tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Yrityksen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Yritykselle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tiedon korjaaminen

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Yritystä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi

Muut oikeudet

Yritys pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yritys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista tai poistamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.